نوامبر 26, 2020
پویا انرژی پارس-باتری ویلچر-باتری ویلچر در اصفهان

نکات کاربردی درباره باطری ویلچر

نکات کاربردی درباره باطری ویلچر ویلچر برقی نقش مهم و کاربردی در جابجایی افراد معلول یا ناتوان ایفا میکند. این ویلچرها به وسیله جوی استیک تعبیه […]